Vanuit de gemeente Bladel leeft al jaren de wens om de randweg rondom de kern Bladel te volmaken. In eerste instantie lag hierbij de focus op het bestemmingsplantraject voor het nog ontbrekende gedeelte. Tijdens de interne overleggen werd al snel duidelijk dat vanwege onderhoudswerkzaamheden wensen aanwezig waren voor de aansluitende bestaande openbare ruimte. RA infra heeft deze werkzaamheden integraal opgepakt in combinatie met noodzakelijke en gewenste maatregelen. Uitgangspunten voor de nadere uitwerkingen waren: het vergroten van de verkeersveiligheid, het realiseren van een eenduidige uitstraling, het doorvoeren van wijzigingen in het rioolsysteem en het verbeteren van de waterhuishouding. Voor het verkeerskundige aspect is allereerst een verkeersvisie opgesteld waarin onder andere ingezoomd is op het wensbeeld, de bestaande knelpunten en de daaruit volgende opgaven. De oplossingsrichtingen zijn vervolgens input geweest voor de civieltechnische voorbereiding (ontwerpen, ramingen en contracten).

randweg_650

De randweg Bladel heeft een totale lengte van ruim 4 kilometer, inclusief het ontbrekende gedeelte van ongeveer 750 meter. Naast de aanleg van het ontbrekende gedeelte dient voor het bestaande gedeelte integraal onderhoud te worden gepleegd. Daarbij zijn vanuit alle beheer aspecten (verharding, riolering, groen, openbare verlichting en straatmeubilair) de doelstellingen en wensen meegenomen. Gedurende de gehele voorbereiding, gestart met de verkeersvisie, tot en met de uitvoeringsbegeleiding heeft RA infra de gemeente Bladel volledig ontzorgt. Met onder andere inloopavonden, afstemmingen met belanghebbende bedrijven, organisaties, buurtpreventies en bewoners is geprobeerd een inrichting te realiseren welke zo breed mogelijk wordt gedragen. Ook bij de aanbesteding van de diverse deelfases vormt de bereikbaarheid en communicatie een belangrijk onderdeel.

De uitvoering van de gehele randweg is vanwege de projectomvang, de doorstroming van het verkeer en het waarborgen van de bereikbaarheid in diverse fasen opgeknipt. Eind 2016 is fase 1 afgerond – reconstructie van een gedeelte van de bestaande randweg rondom Bladel. Een project dat naar volle tevredenheid van alle betrokkenen tot stand is gekomen. In 2017 gaat de voorbereiding voor de vervolgfasen verder waarbij het streven is om halverwege 2018 de uitvoeringswerkzaamheden aan de randweg te hebben uitgevoerd.