Projectomschrijving

Spooronderdoorgang Van Hertumweg – Goes

Aanleiding

De stad Goes wordt door de spoorlijn Roosendaal – Vlissingen verdeeld in een noord- en zuidelijk deel. Het spoor vormt daarmee een barrière tussen het historische centrum van Goes, tevens winkelhart (noordelijk deel), en het gedeelte waar vooral de middelbare scholen en woonwijken zijn gesitueerd (zuidelijk deel). Om van noord naar zuid en vice versa te gaan moet het wegverkeer het spoor kruisen. Door toenemend treinverkeer zijn de overwegbomen steeds vaker gesloten. Hierdoor wordt de doorstroming van het wegverkeer meer en meer belemmerd. Daarnaast doen zich regelmatig onveilige situaties voor, vooral met fietsers en voetgangers.

Om de barrièrewerking te verminderen, de veiligheid te verhogen, geluidsoverlast te verminderen en de doorstroming voor wegverkeer sterk te verbeteren is er door de gemeente Goes gekozen om een onderdoorgang voor alle weggebruikers onder het spoor door te realiseren. Hierdoor wordt de barrièrewerking en het risico op conflicten volledig weggenomen. Naast de onderdoorgang wordt tegelijkertijd ook het aangrenzende stationsgebied opnieuw ingericht. Uitgangspunt daarbij is het realiseren van voorzieningen welke hedendaags passend zijn, zodat de stationsomgeving in Goes weer jaren vooruit kan.

De uitdaging

Om de overlast naar de omgeving te beperken en het werk in goede banen te leiden is een monitoringsplan opgesteld waarin maatregelen staan beschreven die bijvoorbeeld overmatige trillingen voorkomen en geluidsoverlast e.d. beperken. Door tijdens de uitvoering nauwlettend in de gaten te houden of risico’s in beeld komen kan ook tijdig worden bijgestuurd. De grootste uitdaging gaat zitten in het uitvoeren van werkzaamheden tijdens een treinvrije periode. Zo’n periode, vaak een weekend, moet zeer goed geregisseerd worden omdat op maandagochtend de treinen weer moeten rijden.

Het spreekt voor zich dat bij dit soort complexe civiele projecten vele aspecten komen kijken. Wij als RA infra hebben reeds aan meerdere van dit soortgelijke projecten ons steentje bij mogen dragen. Hierdoor weten we met welke zaken je te maken kunt krijgen tijdens de voorbereiding, maar ook tijdens de uitvoering. Voorop staat dat geen enkel project hetzelfde is en dat voor ieder project maatwerk dient te worden geleverd. Deze rol is onze adviseurs op het lijf geschreven.

De aanpak

Het realiseren van dit omvangrijke project in Goes staat niet op zichzelf, maar past in een groter geheel. Zo wordt bijvoorbeeld ook het busstation vernieuwd en komen er nieuwe stallingen voor de fietsers. Aan zowel de noord- als zuidzijde van het spoor komt een aantrekkelijke groene inrichting met een hoge mate van verblijfskwaliteit. Hierdoor zal het nieuwe stationsgebied een toegankelijk en aangename uitstraling krijgen. De uitvoering van alle werkzaamheden verloopt gefaseerd waarbij eerst zoveel mogelijk de ondergrondse voorzieningen (zoals riolering en overige kabels en leidingen) worden vernieuwd en veelal een nieuwe plek krijgen. Aansluitend zal de onderdoorgang worden gebouwd en wordt de aangrenzende openbare ruimte heringericht. Zodra de nieuwe inrichting klaar is wordt de bestaande overweg verwijderd en is Goes van een barrière verlost.

RA infra en haar adviesrol

In de voorbereidingsfase zijn projectonderdelen door ons getoetst, beoordeeld en is advies uitgebracht hoe hier verder mee om te gaan. Het gaat hierbij onder meer om:

 • Realisatiekosten van de onderdoorgang
 • Vormgeving van de onderdoorgang
 • Toepassing van materialen
 • Geotechniek en hydrologie
 • Contractvorming en aanbesteding
 • Monitoring (bijv. trilling, grondwater en geluid)
 • Vormgeving
 • 3D-model
 • Kabels en leidingen
 • Verontreinigde bodem en bodemsanering
 • Niet gesprongen explosieven
 • Planning

Kortom een heel breed scala aan projectonderdelen.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met:

Jakob Baalman Jakob Baalman
vestigingsmanager Vught
06 203 902 08
j.baalman@rainfra.nl