De aanleiding van de rioolreconstructie Vonderstraat was de slechte staat van het riool en de verharding. Het oorspronkelijk plan van de gemeente is qua riolering en infiltratiemogelijkheden in samenwerking met RA infra aangepast. Met name de hoogte van het aanwezige grondwater was hier een bepalende factor. In overleg met o.a. Waterschap Roer en Overmaas, Natuurmonumenten en Gemeente Schinnen is er gekozen voor het toepassen van een Aquaflowsysteem: regenwaterberging in de fundering met een uiteindelijke uitstroom via een wadi naar de Geleenbeek.

Het hemelwater van de daken en verhardingen wordt via kolken en/of units geinfiltreerd in het funderingspakket. Dit funderingspakket functioneert als een vertragende laag en bestaat uit natuurlijk gesteente omwikkeld met een waterdichte folie. Door het natuurlijke verloop (hoogteverschil ca. 7 m) van de Vonderstraat stroomt het hemelwater naar het laagste punt. Via een infiltratie-unit komt het hemelwater weer boven de grond en stroomt uit in een wadi naar de Geleenbeek.

Naast het uitwerken van het DWA riool en het infiltratiesysteem heeft RA infra heeft op vraag van de Gemeente Schinnen, varianten uitgewerkt m.b.t. de parkeergelegenheid in de straat. Uiteindelijk is er gekozen voor een variant, waarin de verkeersremmende maatregelen en parkeermogelijkheden de juiste combinatie vormden.

Taken RA infra:

  • Projectmanagement
  • Coördinatie kabels & leidingen
  • Advisering
  • Waterhuishouding
  • Waterberging onder de rijbaan door middel van Aquaflow pakket
  • Bodemonderzoeken
  • Bewonersavond
  • Civieltechnisch planontwerp
  • Verkeerskundig planontwerp
  • Bestektekeningen
  • RAW- bestek
  • Aannemersbegroting
  • Nota van Inlichtingen
  • Beoordelen inschrijvingsdocumenten
  • Gunningsadvies
  • Directie & toezicht