Enkele projecten uit het gemeentelijke Verkeersstructuurplan richten zich op het terugdringen van het doorgaande verkeer door de kern van Rhenen. Dit ter bevordering van de leefbaarheid. Bij een verminderde doorstroming in de avondspits op de provinciale weg N233 gaat het verkeer op zoek naar alternatieve routes door de kern van Rhenen, waaronder de parallelle routes aan de N233 door woonwijken. Om de overlast van het doorgaand verkeer aan te pakken is RA infra gevraagd, om in een proces met de provincie Utrecht, omwonenden en overige belanghebbenden, te komen tot een pakket van effectieve en realiseerbare maatregelen.

Voor advisering van adequate maatregelen is een goede probleemdefinitie noodzakelijk: welke problemen doen zich voor of worden ervaren, waar doen deze zich voor en hoe groot is het probleem? Om deze problemen inzichtelijk te krijgen, vindt bij aanvang een kentekenonderzoek plaats en wordt een enquête gehouden onder de wijkbewoners. In combinatie met gegevens van verkeerstellingen wordt de probleemdefinitie opgesteld. Deze vormt daarmee basis voor het uitwerken van oplossingsrichtingen in verschillende varianten. Bewoners hebben inbreng en kunnen reageren op de uitwerkingen in de voorziene bewonersavonden. Het uiteindelijke maatregelpakket moet effectief, financieel haalbaar zijn en rekenen op een breed draagvlak.