Het probleem

De mogelijke verplaatsing en uitbreiding van de Albert Heijn in het centrumgebied van Heeze heeft gevolgen voor het parkeren en de verkeersafwikkeling in de directe omgeving. Voor de ruimtelijke onderbouwing willen de gemeente Heeze-Leende en de initiatiefnemer inzicht in deze verkeerskundige gevolgen, onder andere gericht op de vraag:

 • hoeveel parkeerplaatsen zijn benodigd?
 • wat is de verkeersaantrekkende werking?
 • hoe kan het parkeerterrein het beste worden ontsloten?
 • wat is de gewenste routering voor het laad- en losverkeer?

Om de vragen te beantwoorden heeft RA infra een verkeersonderzoek uitgevoerd waarbij aanvullend een (eerste) schetsontwerp is uitgewerkt voor het her in te richten parkeerterrein.

De uitdaging

De verplaatsing van de Albert Heijen is binnen het centrumgebied van Heeze voorzien en de schaalvergroting leidt tot meer bezoekers. En meer bezoekers leidt tot meer verkeer en de vraag naar parkeerplaatsen die in een bestaande groene omgeving moeten worden ingepast. De resultaten uit het verkeersonderzoek geven input voor de besluitvorming in de Raad en de communicatie richting belanghebbenden waaronder omwonenden.

De aanpak

Met parkeerkencijfers is in beeld gebracht hoeveel parkeerplaatsen in het plangebied nodig zijn. Aan de hand van een parkeerbalans zijn vervolgens de mogelijkheden voor het deelgebruik van de parkeerplaatsen bepaald. Hieruit volgt de opgave in het (extra) aantal te realiseren parkeerplaatsen. Met gegevens over de verkeersgeneratie zijn de ontsluitingsvarianten voor het parkeerterrein bepaald en diverse varianten beoordeeld op de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid om te komen tot een voorkeursvariant.

Aanvullend is de voorkeursvariant voor de ontsluiting van het her in te richten parkeerterrein in een (eerste) schetsontwerp uitgewerkt om inzicht te krijgen in de gewijzigde situatie. Dit schetsontwerp is tevens input geweest voor de opmaak van diverse 3D-impressies van de toekomstige situatie. Onderstaand treft u enkele visualisaties aan die voor de gemeente Heeze-Leende zijn uitgewerkt:

impressie plangebied

impressie plangebied


impressie parkeerterrein

impressie parkeerterrein


Taken RA infra

 • inventariseren bestaande situatie
 • in beeld brengen effecten parkeren & verkeersgeneratie
 • opstellen parkeerbalans
 • uitwerken ontsluitingsvarianten
 • uitwerken ontsluitingsvarianten laad- en los verkeer
 • afwegen varianten – voorkeursvariant
 • opstellen schetsontwerp inrichtingsvariant buitenruimte
 • opstellen globale kostenraming
 • uitwerken 3D impressies toekomstige situatie