RA infra reikt verbetervoorstellen aan voor een verkeersveilige inrichting van de route van wijktoegangswegen door wijk Oost te Boxtel. De gemeente Boxtel gaat vervolgens aan de slag met de voorgestelde quick-win maatregelen om deze op korte termijn te realiseren. Grootschalige(re) maatregelen liften op termijn mee met het programma van beheer en onderhoud.

Het verkeersveilig inrichten van de route betrof een actie uit het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan. Omdat de weg niet (volledig) voldoet aan het wensbeeld en de afgelopen periode diverse meldingen/klachten zijn ontvangen, heeft de gemeente Boxtel besloten om een verkeersveiligheidsonderszoek uit te laten voeren. Doel van het onderzoek was het in beeld brengen van de feiten, de verkeersveiligheidsknelpunten en het aanreiken van oplossingsrichtingen voor verbetering van de verkeersveiligheid bestaande uit quick-win maatregelen en lange termijn maatregelen.

Bij de oplossingsrichtingen is specifieke aandacht uitgegaan naar de voorrangsregeling en de verkeersveiligheid van fietsers zowel op de route als op de verschillende kruispunten met de solitaire fietspaden.