Ook benieuwd naar de snelheden en reistijden op een locatie, route en/of gebied voor het beoordelen van de doorstroming of de verkeersveiligheidssituatie? Maar u beschikt niet over voldoende (gedetailleerde) gegevens om de vraag te beantwoorden, dan hebben wij voor u de oplossing. Zonder investeringen vooraf is via verschillende databases gedetailleerde informatie (historische of real-time data) beschikbaar van snelheden en reistijden. En ‘meten = weten’.

De beschikbare databases met (gedetailleerde) informatie over snelheden en reistijden bieden nieuwe kansen voor verkeerskundig onderzoek, zowel op het gebied van bereikbaarheid/doorstroming als de verkeersveiligheid. Met de data kan voor de verschillende beleidsniveaus eenvoudig op locaties, routes en gebieden onder andere:

  • de doorstroming worden gemonitoord;
  • knelpunten worden gesignaleerd, inclusief de omvang van deze knelpunten:
   • waar is sprake van een verminderde doorstroming en hoe groot is de vertraging?
   • waar wordt te hard gereden en hoe groot is deze overschrijding?
  • maatregelen worden geëvalueerd, voor- en nameting:
   • effecten van doorstromingsmaatregelen (verkeersmanagement), bijvoorbeeld: optimalisatie verkeerslichtenregeling, toeritdosering,
   • effecten van snelheidsremmende maatregelen, bijvoorbeeld sluipverkeerwerende maatregelen.

De data van snelheden en reistijden is op segmentniveau van wegvakken en per rijrichting beschikbaar voor nader te bepalen perioden: maanden, weken, dagen van de week en tijdsvensters. Omdat de data tot voor enkele jaren terug is te verkrijgen, wordt gesproken over historische data.

Naast de mogelijkheden van historische data kan ook met real-time data direct inzicht worden verkregen in bijvoorbeeld de verkeersafwikkeling bij wegwerkzaamheden en evenementen. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld de effecten van alternatieve routes door de inzet van maatregelen op het gebied van dynamisch verkeersmanagement snel inzichtelijk worden gemaakt. Bij eventuele neveneffecten kunnen indien gewenst aanvullende maatregelen worden getroffen om de overlast elders tegen te gaan.

Wat kunnen wij voor u betekenen? Naast de toenemende mogelijkheden voor verkeerskundig onderzoek ondersteunen wij u met de keuze voor de meeste geschikte datavormen passend bij de vraagstelling en/of het gewenste product/resultaat. Vervolgens analyseren we de data en verwerken deze in een bondige en overzichtelijke (bestuurlijke) memo / rapportage voorzien van advies.

Referenties

Kamer van Koophandel Midden-Nederland – Onderzoek doorstroming A15