Het probleem

De gemeente Heeze-Leende wil samen met de VOF centrumplan Leende een multifunctionele accommodatie (mfa) realiseren in het centrum van Leende. In het verleden zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd voor de ruimtelijke onderbouwing van het centrumplan. Vanwege de (her)ontwikkeling van het centrumplan dienen deze onderzoeken te worden geactualiseerd, waaronder een onderzoek om de verkeerskundige gevolgen voor het plangebied en de directe omgeving in beeld te brengen.

De uitdaging

In het verleden is als gevolg van zienswijzen het voorgenomen plan bij de rechtbank verworpen. De rechter heeft de beroepen gegrond verklaard welke ook betrekking hadden op de uitgevoerde verkeersonderzoeken. Vanwege de herontwikkeling is het van belang dat er een gedegen onderzoek plaatsvindt waarin op de eerdere zienswijzen wordt ingegaan.

centrumplanleende_650

De aanpak

RA infra heeft een parkeer- en verkeersonderzoek uitgevoerd waarbij is ingezoomd op de volgende aspecten: parkeren, verkeerscirculatie en verkeersveiligheid. Belangrijk onderdeel betrof de parkeerbalans waarin de mogelijkheden voor een deelgebruik van parkeervoorzieningen in beeld is gebracht. Deze parkeerbalans is niet alleen voor de toekomstige situatie opgesteld maar ook voor de huidige situatie en de situatie conform het bestemmingsplan. Vanwege de huidige leegstand en het verdwijnen van enkele voorzieningen is de huidige situatie niet (geheel) representatief voor de beoordeling van het onderdeel parkeren. Aanvullend hebben op diverse momenten parkeertellingen plaatsgevonden om zicht te krijgen op de huidige parkeerdruk en het huidige deelgebruik van aanwezige parkeervoorzieningen in en rondom het centrumgebied.

 

Naast het parkeren is ingezoomd op het toekomstige verkeersaanbod waarbij is gekeken naar een verkeersveilige verkeersafwikkeling voor alle verkeersdeelnemers. Uit deze beoordeling zijn ook enkele aandachtspunten naar voren gekomen die van belang zijn om bij een verdere uitwerking van het centrumplan nader uit te werken.

 

Taken RA infra

  • inventarisatie bestaande situatie
  • opstellen parkeerbalans
  • uitvoering parkeertellingen
  • beoordelen gevolgen verkeersafwikkeling
  •  toetsen effecten verkeersveiligheid