Verkeerskunde

Metanoia Projectmanagement – Quick-scan fietsinfrastructuur Strijp-S

De aandacht voor de verkeersveiligheid van fietsers is een actueel thema. Mede vanuit deze achtergrond heeft voor het voormalig bedrijventerrein Strijp-S een quick-scan plaatsgevonden naar knelpunten voor fietsers en voetgangers. Voor de voornaamste knelpunten zijn oplossingen geschetst om de problematiek weg te nemen.

Strijp-S is het voormalige Philips bedrijventerrein in het Eindhovense stadsdeel Strijp. Enkele jaren […]

Diverse opdrachtgevers – Verkeersonderzoek bij ruimtelijke ontwikkelingen

Wanneer bouwontwikkelingen en bouwplannen niet passen binnen het geldende bestemmingsplan kan het bevoegd gezag (vaak gemeentes) een omgevingsvergunning verlenen voor realisatie van het bouwvoornemen. Een goede ruimtelijke onderbouwing van het project is nodig voor deze omgevingsvergunning. Een ruimtelijke onderbouwing is een beoordeling van de aanvaardbaarheid en haalbaarheid van het bouwvoornemen, onder andere gericht op verkeerskundige […]

Gemeente Rhenen – Aanpak doorgaand verkeer

Enkele projecten uit het gemeentelijke Verkeersstructuurplan richten zich op het terugdringen van het doorgaande verkeer door de kern van Rhenen. Dit ter bevordering van de leefbaarheid. Bij een verminderde doorstroming in de avondspits op de provinciale weg N233 gaat het verkeer op zoek naar alternatieve routes door de kern van Rhenen, waaronder de parallelle routes […]

Fontys Hogescholen – Verkeersadvies en ontwerp ontsluiting parkeerterrein

Op de Tegelseweg in Venlo wil de gemeente een aantal verbetervoorstellen doorvoeren ten gunste van de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid. Enkele voorstellen hebben gevolgen voor de externe en interne ontsluiting van het parkeerterrein van de nabij gelegen Fontys Hogeschool. RA infra is gevraagd om de gevolgen van de verbetervoorstellen in beeld te brengen en met […]

Gemeente Bergeijk – Onderzoek sluipverkeerwerende maatregelen buitengebied

In verband met de nieuwe verbindingsweg N69, welke deels gelegen is op het grondgebied van de gemeente Bergeijk, moeten maatregelen worden getroffen om het doorgaande verkeer over de lokale infrastructuur te voorkomen en daarmee de leefbaarheid in de kernen en het buitengebied te verbeteren c.q. te vergroten. RA infra is gevraagd om een doeltreffend maatregelpakket […]

Gemeente Wijdemeren – Verkenning haalbaarheid randwegen

Binnen de gemeente Wijdemeren ondervinden diverse woonkernen verkeers- en leefbaarheidsproblemen als gevolg van het doorgaande (sluip)verkeer. Eén van de maatregelen uit het gemeentelijke Beleidsplan Verkeer ter verbetering van de bereikbaarheid is het uitbreiden van de infrastructuur. Nieuwe infrastructuur moet de (regionale) verkeersdruk op bestaande doorgaande routes afnemen en daarmee de hinder voor aanwonenden verminderen. […]

Gemeente Groesbeek – voorbereiding vrijliggend tweerichtingen fietspad

Vanwege de verkeersdrukte en de gereden snelheden van het gemotoriseerd verkeer wil de gemeente Groesbeek aan de Rijlaan mogelijk een vrijliggend tweerichtingen fietspad realiseren. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden heeft de gemeente RA infra gevraagd verkeerskundig advies uit te brengen over de gewenste ligging van het fietspad (noord- of zuidzijde), inclusief de vormgeving […]

Gemeente Rhenen – Blauwdruk veilige schoolomgeving

Kinderen in het verkeer zijn een kwetsbare doelgroep en de schoolomgevingen hebben vaak een complex karakter omdat de verkeerssituatie tijdens de haal- en brengperioden van tijdelijke aard en vaak ook van korte duur is. Er ontstaat een drukke verkeerssituatie waar auto’s, fietsers en voetgangers op locatie samen komen. Om dit alles in goede banen te […]

Gemeente Sittard-Geleen – Actualisatie beleidsregels ontheffingen

Voor een eenduidig en actueel toetsingskader voor het wel/niet toekennen van ontheffingen in het kader van artikel 87 van het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) heeft RA infra de gemeente Sittard-Geleen ondersteund bij de actualisatie van de beleidsregels van deze ontheffingen.

De binnensteden van Sittard en Geleen zijn voor een aangenaam en veilig verblijfsklimaat […]

Gemeente Echt-Susteren – Diverse quick-scan studies verkeerssituatie

Diverse meldingen/klachten op wegen in enkele kernen van de gemeente Echt-Susteren vormen de aanleiding van quick-scan studies naar de verkeerssituatie op deze wegen. Doel van deze quick-scan studies is het beschrijven van de huidige (verkeers)situatie gericht op het gebruik, de inrichting en de functie, in combinatie met een analyse van de subjectieve en objectieve verkeersveiligheid. […]