Referenties

Gemeente Rhenen – Blauwdruk veilige schoolomgeving

Kinderen in het verkeer zijn een kwetsbare doelgroep en de schoolomgevingen hebben vaak een complex karakter omdat de verkeerssituatie tijdens de haal- en brengperioden van tijdelijke aard en vaak ook van korte duur is. Er ontstaat een drukke verkeerssituatie waar auto’s, fietsers en voetgangers op locatie samen komen. Om dit alles in goede banen te […]

Gemeente Sittard-Geleen – Actualisatie beleidsregels ontheffingen

Voor een eenduidig en actueel toetsingskader voor het wel/niet toekennen van ontheffingen in het kader van artikel 87 van het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) heeft RA infra de gemeente Sittard-Geleen ondersteund bij de actualisatie van de beleidsregels van deze ontheffingen.

De binnensteden van Sittard en Geleen zijn voor een aangenaam en veilig verblijfsklimaat […]

Gemeente Helmond – Beekherstel park Goorloop

In 2015 heeft Helmond één langgerekt park, dat zich langs de Goorloop uitstrekt van de Warande tot aan het Groot Goor. De breedte van deze groene route varieert van 100 tot 200 meter. Het park wordt een belangrijke voorziening voor de inwoners van het westelijk deel van Helmond. Om het verblijf aantrekkelijk te maken, komen […]

Gemeente Bergeijk – Groenrenovatie

Groen in de wijk is belangrijk voor, gezondheid, betrokkenheid, leefbaarheid, veiligheid en samenhang van bewoners. Medio juni 2012 is begonnen met de planvorming voor de groenrenovatie en de uitvoering is begin januari 2013 gestart. Verschillende plantsoenen en borders in de kernen Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven waren aan vervanging toe.

In opdracht van de gemeente Bergeijk […]

Gemeente Valkenswaard – Inrichting ecovijver

De ecologische vijver aan de Dragonder op industrieterrein De Schaapsloop is een onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk. Behalve deze recreatie waren de ecologische ontwikkeling van het gebied, privacy voor aanwonenden en de functie van retentievijver, belangrijke speerpunten voor de gemeente. De brug die over de vijver gerealiseerd is, moet een extra stimulans geven aan de recreatie […]

Gemeente Echt-Susteren – Diverse quick-scan studies verkeerssituatie

Diverse meldingen/klachten op wegen in enkele kernen van de gemeente Echt-Susteren vormen de aanleiding van quick-scan studies naar de verkeerssituatie op deze wegen. Doel van deze quick-scan studies is het beschrijven van de huidige (verkeers)situatie gericht op het gebruik, de inrichting en de functie, in combinatie met een analyse van de subjectieve en objectieve verkeersveiligheid. […]

Kamer van Koophandel – Onderzoek doorstroming A15

Vanuit nationaal economisch perspectief vormt de A15 een belangrijke verbinding tussen mainports (Rotterdam) en belangrijke grootstedelijke gebieden in Nederland en Duitsland. Een goede doorstroming op de A15 is onder andere voor het goederenvervoer van nationaal en internationaal belang. Na een verkennend onderzoek naar de doorstroming in 2011 heeft RA infra in opdracht van de […]

Gemeente Rhenen – Actualisatie wegcategorisering

Vanwege diverse geplande reconstructies op ‘hoofdwegen’ in de gemeente Rhenen heeft RA infra een adviserende en begeleidende rol gespeeld bij een actualisatieronde van de gemeentelijke wegcategorisering. De nieuwe vastgestelde functies, en bijbehorende snelheidslimieten, zijn de uitgangssituatie voor het wegontwerp bij deze reconstructies en (her)inrichtingsvoorstellen voor nu u en in de toekomst. Voor de actualisatie van […]

Gemeente Schinnen – Herinrichting en rioolreconstructie Vonderstraat

De aanleiding van de rioolreconstructie Vonderstraat was de slechte staat van het riool en de verharding. Het oorspronkelijk plan van de gemeente is qua riolering en infiltratiemogelijkheden in samenwerking met RA infra aangepast. Met name de hoogte van het aanwezige grondwater was hier een bepalende factor. In overleg met o.a. Waterschap Roer en Overmaas, Natuurmonumenten […]

Gemeente Valkenswaard – Revitalisering Markt

Vanuit de gemeente Valkenswaard was een klein budget beschikbaar voor de herinrichting van de bestrating bij het oude raadhuisje op de Markt. Aangezien dat deze locatie slechts een klein onderdeel van de totale Markt bestreek is besloten om een strategisch plan uit te werken. Voordeel van dit plan is/was dat verschillende onderdelen van de […]