Ervaart u ook dat schoolomgevingen in uw gemeente extra aandacht voor de verkeersveiligheid behoeven om alles in goede banen te leiden? Schoolomgevingen hebben een complex karakter omdat de verkeerssituatie tijdens de haal-brengperioden van tijdelijke aard en vaak ook van korte duur is. Enkele malen per dag wijzigt het ‘reguliere’ verkeersbeeld en ontstaat een drukke situatie waar auto’s, fietsers en voetgangers op locatie samen komen. Ondanks dat kinderen in het verkeer een kwetsbare doelgroep vormen, willen we graag een zelfstandige en veilige deelname in het verkeer stimuleren. Ook u als wegbeheerder kan, samen met scholen, hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

In de gemeente Rhenen heeft de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen en op de school-thuisroutes de aandacht. Hiertoe willen zij een nieuwe impuls geven aan het realiseren van een veilige en herkenbare schoolomgeving. In samenwerking met de scholen, politie en gemeente is een blauwdruk uitgewerkt waarin handvatten zijn geboden om de verkeersveiligheid in vooral de schoolomgeving te vergroten. Deze blauwdruk gaat uit van een visiegerichte en integrale aanpak in plaats van een knelpuntgerichte aanpak. Vanuit deze visie kunnen eenvoudig knelpunten worden voorkomen. Vanuit de integrale aanpak worden richtlijnen/aanbevelingen gegeven voor mensgerichte maatregelen (gedragsbeïnvloeding via educatie, voorlichting en handhaving) en infrastructurele maatregelen. Dit alles ondersteunt door communicatie. Uiteindelijk is de blauwdruk in enkele schoolomgevingen getoetst en vervolgens uitgewerkt in inrichtingsvoorstellen voor een herkenbare en veilige schoolomgeving.

Specifiek voor de (weg)inrichting is het vertrekpunt een autoluwe schoolomgeving waar langzaam verkeer prioriteit heeft (en krijgt) en waar de auto ‘te gast’ is. Voor de herkenbaarheid wordt ingezet op de realisatie van schoolzones, eventueel aangevuld met specifieke maatregelen voor voetgangers, fietsers en het reguleren van het parkeren.

Voor een duurzaam veilige schoolomgeving dienen alle betrokkenen een bijdrage te leveren. Deze onderlinge afspraken zijn tenslotte in een convenant uitgewerkt.

Referenties

Gemeente Rhenen – Blauwdruk veilige schoolomgeving