RA infra onderstreept het belang van participatie en communicatie richting belanghebbenden voor het verkrijgen van maximaal draagvlak. Draagvlak is van belang om te komen tot een haalbaar (verkeers)plan en -ontwerp. Daarnaast kan bij de uitvoering communicatie richting de omgeving en de weggebruikers niet ontbreken voor de juiste informatievoorziening. Binnen elk project bekijken wij op welke wijze deze participatie en communicatie zo optimaal mogelijk kan worden vormgegeven om het gewenste resultaat te bereiken. In dit artikel zijn twee mogelijkheden vermeld hoe wij deze participatie onlangs in projecten hebben toegepast: online enquête en inzet social media.

Als onderdeel van een verkeersonderzoek is voor de gemeente Rhenen met succes een (online) enquête gehouden onder ruim 700 bewonersadressen. Met een respons van bijna 30% is aan begin van het project een goed beeld verkregen hoe bewoners de problematiek ervaren en hoe zij bepaalde oplossingsrichtingen beoordelen. De resultaten worden vervolgens teruggekoppeld tijdens bewonersavonden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gediscussieerd over haalbare oplossingsrichtingen die in vervolgstappen nader worden uitgewerkt. Op deze wijze wordt in samenspraak gewerkt aan haalbare oplossingen die kunnen rekenen op een breed draagvlak.

Voor de gemeente Bergeijk was RA infra belast met de uitvoeringsbegeleiding van een rotonde op de zuidelijke randweg. Belangrijk aspect gedurende de projectuitvoering was de bereikbaarheid in combinatie met de communicatie richting belanghebbenden voor de fasegewijze realisatie. Samen met de gemeente Bergeijk is naast de gangbare communicatiekanalen (website, kranten e.d.) social media ingezet (Twitter en Facebook) voor een optimale communicatie. Met deze communicatiemiddelen is het comfort van de bewoners en de gebruikers van de infrastructuur zoveel mogelijk geborgen. Zowel de gemeente als belanghebbenden hebben deze aanvullende wijze van communicatie als een adequate aanvulling gezien (laagdrempelig, up-to-date, interactief). De coördinatie van berichten op de social media werd verzorgd door onze toezichthouder voor het dagelijks toezicht tijdens de projectuitvoering.

Links

Gemeente Rhenen – Aanpak doorgaand verkeer